Wysyłając zgłoszenie oświadczam, że:

 1. Decydując się na udział w Forum Młodych Bibliotekarzy  przyjmuję do wiadomości, że zgłoszenie realizacji przyjęte jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją konferencji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r.).
 3. Przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem Danych jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Główny (00-335 Warszawa, ul. Konopczyńskiego 5/7, KRS: 0000081477), z którym mogę skontaktować się poprzez pocztę elektroniczną (redakcja@sbp.pl, biuro@sbp.pl),
  2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie udzielonej zgody (zgodnie z punktem c),
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji Forum Młodych Bibliotekarzy 
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przygotowania i realizacji Forum   Młodych Bibliotekarzy 
  5. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w Forum Młodych Bibliotekarzy 
  7. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a cofnięcie to nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  9. Dane osobowe nie są przetwarzane z wykorzystaniem mechanizmów automatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania,
  10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.